Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

Документи по чл.175 и чл.263 от за учебната 2022-2023 година

План за действие и финансиране на мерките по Стратегията на развитие на СУ "Г. Бенковски" през учебната 2022 -2023 г. --->ТУК

Стратегия за развитие на СУ "Г. Бенковски" за периода 2021-2025 г. --->ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА --->ТУК

Училищни учебни планове V-ХІІ клас за учебната 2021-2022 г. --->ТУК

Училищни учебни планове  V а, VI а, б  и VII а, б, в клас за учебната 2022-2023г. --->ТУК

Училищни учебни планове VIII а, б, в, IX а, б, в и X а, б клас за учебната 2022-2023г. --->ТУК

Училищни учебни планове  XI а, б в и XII а, б клас за учебната 2022-2023г. --->ТУК

Годишен комплексен план за работата на СУ "Г. Бенковски" през учебната 2022-2023 г. --->ТУК

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ "Г. Бенковски" през учебната 2022-2023 г. --->ТУК

Правилник за вътрешния ред в общежитието на Спортно училище „Георги Бенковски”- гр. Плевен---->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи през 2022-2023 г. --->ТУК

Етичен кодекс в СУ "Г. Бенковски" през учебната 2022-2023 г. --->ТУК

План за дейността на комисията по колегиална етика през учебната 2022-2023 г.--->ТУК

Правилник за дейността на комисията по колегиална етика през учебната 2022-2023 г.--->ТУК

Дейности по превенция отпадане на ученици 2022-2023 г.--->ТУК

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и възпитание през учебната 2022-2023г.--->ТУК

Училищна политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз в СУ"Георги Бенковски"----->ТУК

Програма за превенция на ранното напускане 2022-2023г.--->ТУК

Училищна програма за работа с родители 2022-2023--->ТУК