Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

Документи

 

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред през учебната 2021-2022 г. --->ТУК

Правилник за вътрешния ред в общежитието към СУ "Г. Бенковски" през 2021-2022 г. --->ТУК

 

План за действие и финансиране на мерките по Стратегията на развитие на СУ "Г. Бенковски" през учебната 2021 -2022 г. --->ТУК

Стратегия за развитие на СУ "Г. Бенковски" за периода 2021-2025 г. --->ТУК

Процедура и вътрешни правила за извиняване на отсъствията на учениците през учебната 2021-2022 г. --->ТУК

Програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици, обучаващи се в СУ "Георги Бенковски" през учебната 2021-2022 г. --->ТУК

 

План за квалификация  на  педагогическите кадри в СУ "Г. Бенковски" за учебната 2021-2022 г.--->ТУК

Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти --->ТУК

Дейности по превенция на включените в образователната система ученици, в риск от отпадане --->ТУК

Заповед за график на учебното време в СУ "Г. Бенковски" за учебната 2021-2022 г. --->ТУК

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП 2021-2022г. --->ТУК

План за действие 2022 за безопасност на  движението по пътищата --->ТУК

План гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и възпитание 2021-2022г. ---> ТУК 

Училищна програма за взаимодействие със семейството, при изпълнение на стратегията за възпитателна работа в образователните интституции за учебната 2021-2022г. ---> ТУК

План за подкрепа на личностното развитие на учениците в СУ "Г.Бенковски" за учебната 2021-2022г. ---> ТУК

Годишен план за работа на училищния координационен съвет за проводействие на насилието тормоза в училище по институциите в системата на предучилищното и училищното образование и алгоритъма по прилагане на механизма за тормоза и насилие, утвърден със заповед № РД - 09 - 5906/28.12.2017г., на Министъра на Образованието и Науката за учебната 2021-2022г. ---> ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 06.12.2021 Г. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ---> ТУК