Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

Архив

Правилник за дейността, може да видите ---> ТУК

Стратегия за развитие, може да видите ---> ТУК

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2016/2017г., може да видите --->

ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, може да видите ---> ТУК

Етичен кодекс 2017/2018г., може да видите ---> ТУК

Правилник за дейността, може да видите ---> ТУК

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018г., може да видите --->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2017/2018г., може да видите ---> ТУК

Стратегия за развитие 2017-2020г., може да видите ---> ТУК

Училищни учебни планове, може да видите ---> ТУК

Годишен комплексен план, може да видите ---> ТУК

Дневен режим, може да видите ---> ТУК

Мерки за повишаване качеството на образование, може да видите ---> ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2018-2019 Г.--->ТУК

План за действие и финансиране на мерките по СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2018-2019 Г.--->ТУК

ПДУ 2018-2019 г.--->ТУК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ 2018-2019 Г.--->ТУК

ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ 2018-2019 ГОДИНА--->ТУК

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2018-2019 Г.--->ТУК

ПЛАН, АЛГОРИТЪМ ЕДИННИ ПРАВИЛА- МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2018-2019--->ТУК

ПЛАН УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕ СЪВЕТ 2018-2019--->ТУК

ПЛАН ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2018 --->ТУК

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2018-2019 Г.--->ТУК

Училищни учебни планове от 5 до 7 клас за 2018-2019г.--->ТУК

Училищни учебни планове от 8 до 9 клас за 2018-2019г.--->ТУК

Организация на учебния ден--->ТУК

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2018-2019--->ТУК

ПЛАН БДП 2018-2019--->ТУК

ПЛАН ГЗЕИОВ 2018-2019--->ТУК

УУП Х и ХІ, ХІІ  клас--->ТУК

ПЛАНОВЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ 2018-2019--->ТУК

Етичен кодекс 2018/2019г., може да видите --->ТУК

Етичен кодекс 2019/2020г., може да видите --->ТУК

План за дейността на комисията по етика 2019-2020 г. може да видите --->ТУК

УУП  ХІ и ХІІ  клас 2019/2020г., може да видите--->ТУК

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020-->ТУК

Училищни учебни планове  5 а, 5 б  клас за 2019-2020г.--->ТУК

Училищни учебни планове  6 а, 6 б  клас за 2019-2020г.--->ТУК

Училищни учебни планове  7 а, 7 б, 7 в  клас за 2019-2020г.---> ТУК

Училищни учебни планове  8 а, 8 б, 8 В  клас за 2019-2020г.--->ТУК

Училищни учебни планове  9 а, 9 б  клас за 2019-2020г.---> ТУК

Училищни учебни планове  10 а, 10 б  клас за 2019-2020г.--->ТУК

индивидуален учебен план 12 клас учебна 2019-2020 г. ---> ТУК

Стратегия за развитие 2019-2020, може да видите --->ТУК

План за действие и финансиране на мерките по СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2019-2020 Г.--->ТУК

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020 Г. , може да видите --->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2019-2020 Г., може да видите --->ТУК

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ-Дневен режим 2019-2020 Г. , може да видите --->ТУК

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019-2020 Г. може да видите --->ТУК

Правилник за вътрешния ред в общежитието към СУ "Г. Бенковски" през 2019-2020 г. може да видите ---> ТУК

Годишен комплексен план 2019-2020 г., може да видите ---> ТУК

План за дейността на Методическо обединение през 2019-2020 г. може да видите --->ТУК

Правила за условия и ред за получаване на стипендии 2019-2020 г.може да видите --->ТУК

План за ГЗЕИ образование 2019-2020 г.може да видите --->ТУК

Правилник за вътрешния трудов ред 2019-2020 г.--->ТУК

Правилник за дейността 2019-2020г., може да видите --->ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА --->ТУК

Годишен комплексен план за работата на СУ "Г. Бенковски" през учебната 2020 -2021 г. --->ТУК

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ "Г. Бенковски" през учебната 2020 -2021 г. --->ТУК

Етичен кодекс, план и правилник в СУ "Г. Бенковски" през учебната 2020 -2021 г --->ТУК

Правилник за вътрешния ред в общежитието към СУ "Г. Бенковски" през 2020-2021 г. --->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи през 2020-2021 г. --->ТУК

План за действие в СУ "Г. Бенковски" при потвърдена информация за заразено с COVID лице --->ТУК

План за действие и финансиране на мерките по Стратегията на развитие на СУ "Г. Бенковски" през учебната 2020 -2021 г. --->ТУК

Правилник за вътрешния трудов ред през учебната 2020 -2021 г. --->ТУК

Процедура и вътрешни правила за извиняване на отсъствията на учениците през учебната 2020-2021 г. --->ТУК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ --->ТУК

Училищни учебни планове  5 а, б, 6 а, б и 7 а, б клас за учебната 2020-2021г. --->ТУК

Училищни учебни планове 8 а, б, в, 9 а, б, в и 10 а, б клас за учебната 2020-2021г. --->ТУК

Училищни учебни планове  11 а, б клас за учебната 2020-2021г. --->ТУК

Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти --->ТУК

Дейности по превенция на включените в образователната система ученици, в риск от отпадане --->ТУК

Заповед за график на учебното време в СУ "Г. Бенковски" за учебната 2020 -2021 г --->ТУК

План за действие 2021 за безопасност на  движението по пътищата --->ТУК